Képtár nyereményjáték szabályzat

A Szabályzat vonatkozik a Mezőgazda Lap-és Könyvkiadó Kft. által szervezett „Képtár” elnevezésű, regisztrációhoz kötött internetes játékban való részvételre és a nyereményekre (továbbiakban Játék).

A Mezőgazda Lap-és Könyvkiadó Kft. (székhely: 1066 Budapest, Jókai utca 6., cégjegyzékszám: Cg.01-09-163508, képviseli: Dobricza Gabriella ügyvezető igazgató, e-mail: info@geomedia.hu telefonszám: +36 1 489-8000, a továbbiakban, mint Kiadó a www.szabadfold.hu honlap üzemeltetőjeként jelen szabályzattal tájékoztatja a honlap látogatóit és regisztrált felhasználóit a játékban való részvétel feltételeiről, a játék menetéről és a nyereményekről.

1. A játékban való részvétel feltételei

A játékban részt vehet a www.szabadfold.hu honlap minden regisztrált látogatója, aki magyarországi lakóhellyel rendelkezik és elmúlt 14 éves (legalább korlátozott cselekvőképes) és képet tölt fel a Képtár rovatba.

A felhasználó a játékban való részvétellel a jelen szabályzatot magára nézve kötelezőnek ismeri el. A játékban nem vehetnek részt a:

- Kiadó tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);

- a játék szervezésében, lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói és a természetes személy közreműködők.

A játékban való részvételhez a kép feltöltését követően a felhasználó személyes adatokat köteles megadni. A személyes adatok megadása feltétele a Játékban való részvételnek. A felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Kiadó személyes adatait kezelje. A személyes adatokra vonatkozóan kérjük olvassa el az Adatkezelési tájékoztatót. A regisztráció során megadott adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása és nyerése esetén a vele való kapcsolatfelvétel biztosítása. Ennek érdekében a felhasználó köteles megadni e-mail címét.

A felhasználó feltétlen helytállást, azaz jogszavatosságot vállal a Kiadóval szemben azért, hogy az általa rendelkezésre bocsátott kép tekintetében teljes körű és kizárólagos jogosultságot szerzett, azok önálló egyéni eredeti alkotásnak minősülnek, és harmadik személyeknek vagy szervezeteknek semmilyen olyan joga vagy igénye nem áll fenn, amely a Kiadó jelen játékszabályzat alapján szerzett jogainak gyakorlását a jövőben bármikor is korlátozná vagy kizárná. A jelen pont szerinti helytállás-vállalásának megfelelően a felhasználó kijelenti és vállalja, hogy amennyiben a rendelkezésre bocsátott szerzői jogi teljesítménynek (feltöltött képnek) bármilyen, a jelen szabályzat szerint engedélyezett felhasználásával kapcsolatosan bármely harmadik személy vagy szervezet a Kiadóval szemben akár szerzői jogi, akár egyéb személyhez fűződő jogi alapon vagy másként igényt támaszt, úgy az ilyen igényt saját költségén közvetlenül rendezi.

Felhasználó kijelenti, hogy rendelkezik a feltöltött fotón látható személy hozzájárulásával, illetőleg a feltöltött fotón megjelenített szellemi alkotás felhasználói jogával. Kijelenti és vállalja, hogy amennyiben bármely harmadik személy vagy szervezet a Kiadóval szemben akár szerzői vagyoni jogi, akár egyéb személyhez fűződő jogi, akár tulajdonjogi, akár általános személyhez fűződő jogi alapon vagy másként jogos igényt támaszt, úgy az ilyen igényt közvetlenül, saját költségén, a Kiadó érdekeinek elsődleges figyelembe vételével rendezi.

2. A játék menete

A Képtár rovatba feltöltött képekre a megadott helyen, kattintással lehet szavazni. A szavazatokat minden hónap első napján 0 órától a hónap utolsó napján 24 óráig, számítógéppel összesítjük és folyamatosan kijelezzük. A játékban mindig csak az adott hónapban feltöltött kép vesz részt, amelynek feltöltője a regisztrációs űrlapot és adatlapot kitöltötte és a szabályzatot a felhasználó magára nézve kötelezőnek ismerte el. A játékos köteles az 1. pontban meghatározott kizáró okokat figyelembe venni; a sorsolásban nem vehet részt az, aki az 1. pontban meghatározottaknak nem felel meg, illetve ha a kizáró okok vonatkoznak rá.

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden kép csak egyszer, a feltöltése időpontjában zajló játékban vehet részt.

3. Nyeremény

A fényképet feltöltő játékosok által nyerhető nyeremény 1 éves Szabad Föld előfizetés, valamint amennyiben a nyertes kép témája, technikája és minősége lehetővé teszi azt Kiadó megjelenteti a Szabad Föld hetilap Az olvasó oldala rovatában. A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.

A Kiadó vállalja a nyereményre alkalmazandó személyi jövedelemadót és egyéb adó vagy járulék megfizetését.

4. Értékelés

Az értékelésre a Kiadó székhelyén kerül sor, egy háromtagú sorsolási bizottság előtt. Az értékelés úgy zajlik, hogy az adott hónapban feltöltött képekre leadott szavazatok számítógépes összesítése után a tíz legtöbb szavazatot kapott kép közül a Szabad Föld hetilap főszerkesztője és képszerkesztője választja ki a nyertest.

5. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a regisztráció során megadott e-mail címen értesítjük. A nyertes adatainak egyeztetését követően a Kiadó munkatársa elkéri a nyertes postázási címét, annak érdekében, hogy a nyereményt kézbesíteni tudja.

6. A nyeremények kézbesítése

A nyereményt Kiadó a nyertes által megadott magyarországi címre postázza. Amennyiben az adategyeztetést követő 3 hét elteltével sem kapta kézhez nyereményét, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, akár e-mailben az info@szabadfold.hu címen, akár telefonon.

A nyeremények vissza nem válthatók, át nem ruházhatók.

Amennyiben a nyertessel az 5. pontban meghatározott módon nem sikerül felvenni a kapcsolatot, vagy a nyeremények kézbesítésére a játékos hibájából nem került sor, illetve a megadott címen nem elérhető, vagy a nyereményt nem veszi át, akkor az első e-mailben történő értesítésétől számított 90 nap eredménytelen eltelte a nyereményről való lemondásnak minősül. 90 nap elteltével semmiféle módon nem támaszthat igényt.

7. Felelősség

A játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Kiadónak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a játékosokat terheli.

A Kiadó kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a játékokban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Kiadó nem felel a honlap illetve a játék üzemzavarából adódó késedelemért, illetve azért, ha az oldal nem érhető el. A Kiadó nem felel a nyeremény esetleges hibájából fakadó következményekért és károkért.

8. Egyéb

Amennyiben a jelen szabályzat és a Játék leírása között ellentmondás lenne, úgy a játék leírásánál lévő információk az irányadóak.

Bármilyen kérdése van a játékkal kapcsolatban, kérjük írjon e-mailt az info@szabadfold.hu e-mail címre.

Kérjük, olvassa el a Felhasználási feltételeket és az Adatkezelési tájékoztatót.

A felhasználók kötelesek a Szabályzatot időről időre áttanulmányozni. A módosított Szabályzat esetén megjelenik az „új” felirat, annak hatályba lépését megelőző öt napon belül. Amennyiben a felhasználó ezt követően a szolgáltatást igénybe veszi, ezzel az új feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Szolgáltató az érvényes Szabályzat nyilvánosságát honlapján biztosítja.

Jelen Szabályzat 2012. április 6. napjától visszavonásig érvényes.