Joker Kalendárium játék játék- és adatkezelési szabályzat

Az akció szervezője

A Szabad Föld a „Joker Kalendárium” nyereményjáték (a továbbiakban: „Akció”) szervezője, a Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó Kft., mint a Szabad Föld hetilap kiadója (székhely: 1066 Budapest, Jókai utca 6. adószám: 10726877-2-42, bankszámlaszám: 11794008-21394551-00000000, a továbbiakban: „Szervező”).

Az Akcióban részt vevő személyek

 Az Akcióban részt vehet minden természetes személy, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek együttesen:

 1. az Akció időpontjában 18. évét betöltötte, aki
 2. az Akció ideje alatt beküldött kuponok mellet feltünteti valós adatait: név, postacím, telefonszám, e-mail

Kivételt képez a Szervező, illetve az Akció szervezésében közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, valamint a Szervező kiadványait terjesztő és forgalmazó személyek, alkalmazottaik és mindezek közeli hozzátartozói [Ptk. 685. § (b) bekezdése].

Az Akció menete

Akik az Akció ideje alatt a feltételeket teljesítik, kizárólag saját, valós adataikkal jogosultak részt venni az Akcióban. Az Akció során ugyanazon résztvevő akár több pályázatot is összegyűjthet és beküldhet, hiszen minden egyes pályázat önállóan vesz részt a játékban.
Az Akció 2018. szeptember 1-én kezdődik és 2019. február 5-ig tart. A Szabad Föld hetilap, a Vidék íze havilap, a Népszava napilap, a Vasárnapi Hírek hetilap 2018. október 12. és 2019. január 19. között megjelenő lapszámaiból JOKER-kupont, a szeptember 3-tól elérhető Posta szórólapról JOKER-kupont, illetve a 2018. október 9-én megjelenő Szabad Föld Kalendáriumból Kalendárium-szelvényt lehet és kell összegyűjteni úgy, hogy a játékos a játék végi sorsoláson nyereményhez juthasson. A meghatározott mennyiségű kuponokat: 1 db JOKER-kupont és 1 db Szabad Föld Kalendárium-kupont a lapokból kivágva, majd egy borítékban összegyűjtve vagy egy levelezőlapra felragasztva (együtt: pályázat) kell eljuttatni a megadott beküldési címre.
A Szabad Föld hetilap, a Vidék íze havilap, a Népszava napilap és a Vasárnapi Hírek hetilap illetve és a Szabad Föld Kalendárium következő lapszámaiban kerülnek megjelentetésre a kuponok: A Szabad Föld Kalendárium 2018. október 9-én megjelenő számában, a Szabad Föld hetilapban minimum 6 alkalommal, a Vidék íze havilapban minimum 1 alkalommal, a Népszava napilapban minimum 6 alkalommal, a Vasárnapi Hírek hetilapban minimum 2 alkalommal 2018. október 12. és 2019. január 19. között megjelenő lapszámaiban, illetve a Posta szórólapokon 2018. szeptember 1-től.
A beküldött pályázatok közül kézi sorsolással, közjegyző jelenlétében, a véletlenszerűség követelményeinek eleget téve lesznek kisorsolva a nyertesek.

A játék időtartama: 2018. szeptember 1. - 2019. február 5. 
A borítékok beérkezési határideje: 2019. január 25. (péntek)
A beküldési cím: „Joker Kalendárium-játék ” 1066 Budapest Jókai utca 6.
Sorsolás időpontja: 2019. február 5., kedd, 10 óra
Nyilvános sorsolás helyszíne: Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó Kft., 1066 Budapest, Jókai u. 6.
Helyesen pályázni 2 darab játékszelvénnyel lehet, melyből 1 darabnak joker-játékszelvénynek és 1 darabnak Szabad Föld Kalendárium játékszelvénynek kell lennie.
A sorsoláson kihúzott pályázatok helyességét a sorsolási bizottság a húzások után egyenként ellenőrzi. Érvényesnek csak az a pályázat minősül, amelyben minimum 2 db játékszelvény található, és az egyik játékszelvény JOKER-szelvény a másik játékszelvény Szabad Föld Kalendárium játékszelvény. Egy játékos csak egyszer nyerhet, ha a kihúzott pályázat érvénytelen, póthúzásra kerül sor, melyek száma maximálisan 10 lehet.

Nyeremény átvételével kapcsolatos szabályok

A Szervező a sorsolást követően a nyertesek névsorát (név és település), a Szabad Föld 2019. február 15-én megjelenő számában közli valamint telefonon és/vagy postai úton értesíti legkésőbb 2019. február 20-ig. A kisorsolt nyereményt a Szervező a nyertessel történt előzetes egyeztetést követően adja át, a sorsolást követő 90 napos jogvesztő határidőn belül.
A Nyertes az Átvételi elismervény kitöltésével és aláírásával fogadja el a nyereményt. A nyereményhez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget, és a nyeremény kiszállításának költségét a Szervező viseli. A fent megadott mennyiségű kuponokat kell összegyűjteni – kivágni –, visszaküldeni a megadott címre.
Nyeremények:

 1. 1 darab Derbi Sport Variant 50 típusú robogó
 2. 3 darab Bosch robotgép
 3. 3 darab Bosch álló porszívó
 4. 3 darab Bosch kenyérpirító
 5. 2 darab Salter konyhai mérleg
 6. 2 darab Tristar elektromos só- és borsörlő
 7. 5 darab Szabad Föld ¼ éves előfizetés
 8.  10 darab Vidék íze magazin ½ éves előfizetés

Információ az Akcióról

a) Az Akció játékszabályzata, valamint további a Szabad Föld honlapján www.szabadfold.hu találhatók, a Nyereményjáték menüpont alatt.

 

 1. A személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
  1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII: törvény (a továbbiakban Infotv.), valamint a 2018. május 25. napján hatályba lépő, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR) az említett dátumtól alkalmazandó rendelkezéseivel összhangban az Akcióban részvevő (a továbbiakban: Résztvevő) tudomásul veszi és elfogadja a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt, és kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy megadott személyes adatait a Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó Kft. az adatkezelési időtartam alatt kezelje. 
  2. Az akcióban történő részvétel érdekében a jelen Szabályzat 2. pontjában felsorolt adatok direkt marketing tartalmú küldemények céljából történő kezelése érdekében adott hozzájárulással a Résztvevő kifejezett hozzájárulását adja az alábbiakhoz:
 2. a nyeremények átadásáról készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét, akár részleteit a Szervező marketing célból felhasználhatja,
 3. a nyertes nevét és postacímét – kizárólag a település közigazgatási megnevezésével – a Szervező nyilvánosságra hozhatja,
 4. megadott személyes adatait a Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó Kft. a jövőben saját marketingtevékenysége, termékei ismertetése (személyre szabott) ajánlatok elkészítése és a Résztvevő részére történő megküldése céljából felhasználhatja.
  1. További adatkezelési szabályok:
 5. Az adatkezelő

Az adatkezelő a Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó Kft. (1066 Budapest, Jókai utca 6.). Az adatok a Résztvevő előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket, valamint a 4. pont szerinti nyilvánosságra hozatal esetét.

 1. Az adatvédelmi tisztviselő

A GDPR 37. szerinti adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: 1066 Budapest, Jókai utca 6. postacím vagy az adatvedelem@mezogazdakiado.hu email. Az adatvédelmi tisztviselő a GDPR értelmében kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, közreműködik az érintettek jogainak biztosításában, ezért kérjük, hogy kérdéseivel, észrevételeivel forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz bizalommal.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatszolgáltatás és az Akcióban történő részvétel önkéntes. Az adatkezelés célja: az Akció megszervezése és lebonyolítása, továbbá - az erre irányuló külön hozzájárulást megadó személyek körében – a közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célú küldemények küldésének lehetővé tétele. Az adatkezelés jogalapja: az érintett által a regisztráció során adott önkéntes és tájékozott hozzájárulás.

 1. Az adatokat kizárólag az adatkezelő és a vele munkavégzésre irányuló vagy értékesítési jellegű megbízási jogviszonyban álló személyek ismerhetik meg.
 2. Az adatkezelés/tárolás időtartama

Az érintett által megadott személyes adatok kezelésének/tárolásának időtartama 5 (öt) év.

 1. Tájékoztatás az érintett jogairól az adatkezelés körében

A résztvevő jogosult az Akció során bármikor visszavonni adatkezelési hozzájárulását (amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét), továbbá kérni a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, az alábbi elérhetőségen:

 1. postai úton írásában a következő címre küldött azonosíthatóan küldött levélben: Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó Kft. 1066 Budapest, Jókai utca 6.
 2. e-mail: adatvedelem@mezogazdakiado.hu
 3. Tájékoztatás az érintett panasztételi jogáról

Az érintett az adatkezelésre vonatkozó panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

 1. Tájékoztatjuk arról, hogy a személyes adat szolgáltatása nem jogszabályon és nem szerződéses kötelezettségen, hanem az Ön által adott önkéntes és tájékozott hozzájáruláson alapul, továbbá hogy az adatszolgáltatás szerződés kötésének nem előfeltétel. Ön nem köteles a személyes adatait megadni, az adatszolgáltatás elmaradása és az adatkezeléshez történő hozzájárulás megadása esetén azonban az Akcióban nem vehet részt. A közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célú adatkezelési hozzájárulás hiányában az Akcióban nem lehet részt venni.
 2. Tájékoztatás az érintett jogairól a közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célú adatkezeléssel kapcsolatban

A Résztvevő bármikor visszavonhatja a beküldés során megadott közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célú adatkezeléshez történő hozzájárulását, bármikor tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok ilyen célból történő kezelése ellen, illetve bármikor kérheti a marketing célból kezelt adatai törlését az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

 1. marketing@mezogazdakiado.hu e-mail címre azonosíthatóan küldött levelében,
 2. postai úton írásban a következő címekre azonosíthatóan küldött levélben: Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó Kft., 1066 Budapest, Jókai utca 6., Marketingosztály címzéssel
 3. Az adatfeldolgozók

 

Név

Székhely

Tevékenység

Geoholding Zrt.

1066 Budapest, Jókai utca 6.

Szerver üzemeltetés

 

 1. A Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó Kft. az Infotv. 7. §-ának, valamint a GDPR 32. cikkének figyelembevételével az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor jelentős technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy biztonságosan kezelje a személyes adatokat, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatokkal való visszaélést és az adatvesztést.
 2. Jogorvoslati lehetőség

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó információt az Infotv. 13. valamint 15-16. pontjai tartalmazzák, amelyekkel kapcsolatban az adatkezelő adatvédelmi felelőséhez bármikor ismételt vagy további kérdéssel lehet fordulni. A GDPR szerinti jogorvoslati lehetőségeket a GDPR 77-79. §-ai tartalmazzák.

Vegyes rendelkezések

7.1 A Szervező és ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezései tiltják.
7.2 A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt, valamint a sorsolás alatt a különböző nyerőkategóriákban meghatározott mennyiségben és értékhatárban sorsolja ki a nyerteseket.
7.3 A Szervező kérésére a nyeremények nyertesei kötelesek aláírni egy nyilatkozatot, amelyben kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező képmásukat, illetve fényképüket és hangfelvételüket promóciós célból díjmentesen hasznosítsa.
7.4 A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.
7.5 A nyeremények készpénzre nem válthatók.
7.6 Az Akció információs vonala: 06-1/ 489-8800-as telefonszám.

Budapest, 2018. augusztus 30.

A szórólapok a Szabad Föld Kalendárium népszerűsítését szolgálják, és kedvezményes előfizetésre adnak lehetőséget, és 2018. szeptember 1-től érhetők el a postai kézbesítőknél.