Fiatal leányka aggott ősz oldalán

Hazai életHardi Péter2007. 03. 16. péntek2007. 03. 16.
Fiatal leányka aggott ősz oldalán

Hírneves lap
Elsőként a Pesti Hírlapot nézegetem. Az újságot néhány évig Kossuth Lajos szerkesztette, s a tizenkét pontot is kinyomtató Landerer Lajos tulajdona. A lap jóindulattal sem mondható olvasmányosnak.
Az országgyűlés e napokban ülésezik, a szerkesztők pedig kötelességüknek érezték, hogy szó szerint közöljék az ott elhangzottakat. A fő téma azokban a napokban az örökváltság volt, amelynek részletes ismertetésétől megkímélem a Szabad Föld olvasóit, akárcsak annak a vég nélküli taglalásától, hogy a király nevezze-e ki a polgármestereket vagy a megyék. Az eredményt azért nem hallgathatom el: a királypártiak kerültek többségbe.
Frissnek éppen nem mondható a Pesti Hírlap. A francia forradalom február 24-i eseményeiről a március 9-i számban olvashatnak az előfizetők. Eszerint "Odilon Barrot minisztersége hat óráig tartott - papíroson. A volt király nyolcz órakor nevezte ki febr. 24-én, d.u. egy órakor Lajos Fülöp lemondván a miniszter is mellőztetett."
Hírt ad még a Pesti Hírlap néhány csődeljárásról, hirdetés formájában eladó eperfákról és magvakról Zelemérben, Debrecen közelében. Durnelsz Konrád kormányzó tiszttartó pedig azt teszi közhírré, hogy 90 db göböl-ökör méltóságos Zichy Ödön kálózi uradalmából eladó.
A legszórakoztatóbbnak még egy szerencsejáték meghirdetése mondható:
"Már szerdán és csütörtökön a' legközelebbi április 5- és 6-án
Megmásolhatatlanul véghezvitetik a' nagy jószág-, arany- és ezüst-lottéria
Első- és fő-huzása,
Mellyben a Bécs melletti Báden városban fekvő 68- és 79-ik szám
Két, Szép és Jövedelmező házak
Vagy készpénzbeli váltságul 200.000 v. frtok fognak elnyeretni.
Ezen nagy sorsjáték szokatlan nevezetes számot t.i. 13,800 valóságos nyerőszámot
Ugymint huzott, részint elő- és utánnyerőszámokat
Foglal magában, készpénzbeli öszletben
Fél millió vagyis 500,000 v. frtot
Mely öszeg fel van osztva 40 nagy nyereményekre.
Sorsjegyek kaphatók Pesten Lueff M. urnál, és minden hiteles kereskedésben."

Elnémul a farsang csörgősipkája
A Honderü című, hetenként megjelenő szépirodalmi, művészeti és divatlapot Petrichevich Horváth Lázár szerkeszti és adja ki. A lapban gyakran jelennek meg Jókai és Petőfi írásai is, a forradalom előtt megjelent számban azonban egyet sem találtam belőlük. A Honderü leginkább bulvárlapnak tűnik. Előkelő helyen közli a híreket a báli szezonból. Levelezője egyenesen Párizsból küldte beszámolóját:
"A téli mulatságok végre tetemesen szaporodni kezdenek; báloznak, de még többet hangversenyeznek; a város el van árasztva meghívójegyekkel, s csak nem mindeniken rajta áll: onfera de la musique. Minden kis polgárnak megvannak a maga virtuózai, s innen azt lehetne következtetni, hogy a zene a párisiaknak előuralkodó szenvedélye. Pedig korántsem; azon szavak... on fera de le musique, csak annyit jelentenek, hogy egy kis estélyke lesz; tánczolni fognak, de nem lesz tánczalom; ne várjon tehát a meghívott tökéletes zenekart, ép oly kevéssé azon világ- tükör- virágluxust, melyet egy tánczmulatság igényel. A nőkhöz azon megjegyzéske ennyit mond: ne jelenjék meg kegyed tüllruhában virágokkal, hanem egyszerűbben, mint hangversenyeken szokás."
A hazai báli beszámoló csak ezek után következik:
"Még egypár nap - írja az ismeretlen szerző -, és elnémul a farsang csörgősipkája - egy esztendőre. Ha az ájtat és vezeklés napjait is oly buzgalommal ülendi meg a fővárosi világ, mint a farsangéjek tánczünnepeit nem annyira megülé mint - tánczolá, ugy nincs okunk kétségbe esni sirontuli jövendője felöl. - A mult hét ismét néhány pompás éjjel örvendeztette meg a bálkedvelő fővárosiakat. A múlt vasárnapi redout szokás szerint ismét üres volt; ellenben az az előtti szombatéjen tartott tánczalom a casinotermekben igen fényes és népes vala; nem különben kellemes éjt szerzének vendégeiknek az ifj urak a tigrisben rendezett második tánczalmukkal. Az idei tánczünnepek koronája közelismerés szerint a fiatal orvos uraké volt, mely mult kedden estve lón megtartva."
Egyéb hírek, mégpedig a divat világából: "Igen szép volt egy szőke hölgy, ki egészen feketében volt, és öt tüllszoknyát viselt egymás fölött." "Fejdíszékül színházba vagy hangversenybe igen kedveltetik a Stuart-Mária, vagyis vörös bársony fejék, melynek szélén aranyhímzés van. En fanchon viselik, elül s hátul csúcsba végződik, s hátul egy széparany bojt csüng le róla."
De nem kerüli el a szerkesztő figyelmét a szerelmi bánat sem: "Múlt vasárnap egyházaink egyikében egy fiatal leánykát hurczoltak egy tántorgó aggott ősz' oldala mellett oltárhoz. Rebegve mondá ki a nő a vén Seladonnak az igen szót, és e pillanatban sírva rohant ki a templomból egy ifju, ki eddig észrevétlen figyelt annak egyik szögletében. Ily könnyen képesek vagytok, szülők, egy fiatal kedélyt halálosan megvérezni, egy szivet megszakítani, egy életboldogságot megsemmisíteni csupán azért, mivel nektek boldogságról más eszmétek van? Vajjon nem fog nálunk is egylet életbe lépni, mely a gyermekeket barbar szülőik ellen védelmezze, mint Berlinben?"
S még néhány fontos hír a világból: "Egy fiatal amerikai, Davis nevű, 20 éves New-Yorkban delejes álmában értekezéseket ad elő az emberi tudás minden ágaiból, a nélkül, hogy egész életében öt hónapnál tovább tanult volna. Mielőtt delejessé lőn, csizmadia inas volt, s mestere állítja, hogy soha nyomát sem vette észre benne azon eszméknek, miket most álmában kifejt. Már több mint egy éve tart ily értekezéseket, melyek hallgatók jelenlétében leíratnak. Legközelebb 800 lapnyi vastag könyvben nyomtatásban is megjelennek, s első nap 1000 példány kelt el belőlük." A szerkesztő hozzáteszi: "Furcsa, ha igaz." Tényleg furcsa.
Egy színházkritika: "Mult vasárnap estve Komlóssy Paulina k. a. vendég és Török úr, műkedvelő léptek föl. Komlóssy k. a. már jártas a színpadon, s (a Csikósban) a magyar pórlányt kielégítőleg adá. Török úrban a színészet két első, elemileg megkívánandó kellékét nem találtuk: t.i. színpadi termetet és színpadi orgánumot."
A vallási élet: "A budai újszertartású izraeliták imaházban egész országgyűlés alatt minden szombaton közimádság tartatik a felséges uralkodóház boldogságáért és az országgyűlésnek szerencsés eredményre jutandásáért."
Végül egy hír, amelynek köze van a forradalomhoz, még ha ezt ekkor senki nem is sejti: "A hajóhíd' beállításán dolgozni elkezdettek, s így a józsefnapi vásárra már okvetlen helyreálland a rendes közlekedés a két város között." Ezen a hídon ment fel a tömeg a budai várba, hogy kiszabadítsa Táncsicsot.

Betűhíven
A Budapesti Híradót is leginkább egy közlönyhöz tudnám hasonlítani. Íme ízelítőként egy március elejei szám tartalmából: "Magyarország és Erdély Országgyűlés. Vége a mart. 6.i kerületi ülés vitatkozásinak. Pozsonyi hírfüzér. Zsidó erkölcstan. Külföld: Francziaország, Nagybritannia. Legujabb. Hivatalos és magánhirdetések."
Szó szerint közli az országgyűlésen elhangzottakat, akárcsak a Pesti Hírlap.
A kor szónokaira jellemző, vég nélküli körmondatok helyett inkább a külföld híreit olvasgatom, például a franciaországi köztársaság kikiáltásáról: "Február 27-én 2 órakor az ideiglenes kormány tagjai mindnyájan polgári öltözetben voltak három színű övekkel.
Arago levett kalappal szólott a néphez, épen midőn az eső után a nap a felhőkből kibontakozott. Leírhatatlan lelkesedéssel fogadott beszéde után Cremieux szólott, azután a nemzetőrség a kormány tagjai előtt léptetett el. Ez 2 óra hosszáig tartott legszebb időben a köztársaságnak folytonos harsány éljeneztetése közt. Az ideiglenes kormány tagjai 63 óráig dolgoztak szakadatlanul. Fáradságuk elképzelhető."
A 14-i szám vezető híre pedig: "Ő cs. kir. apost. fölsége Korpanov János gránátos főhadnagy- 's magyar academiai tagnak "Hadi földleirat" czimű munkáját magánkönyvtárába elfogadni 's legmagasb méltánylása bizonyitványául szerzőjét nagyobb arany-érdempénzzel díszesíteni kegy. méltóztatott."

Melyik Tompa?
Vahot Imre újságja, a Pesti Divatlap társadalmi, irodalmi és művészeti közlönyként tartja számon saját magát. Március 12-i számában hosszan és unalmasan értekezik "A magyar Könyvkereskedés és irodalom ügyében" bizonyos Magyar Mihál tollából. A szerkesztő közöl verset is, az egyik címe: Pipacsok. Íme egy strófa belőle:
"Ha mi elszakadnánk, édes, kedves rózsám
Mi lenne belőle?
"Te megházasodnál, én meg férjhez mennék
Édes, kedves rózsám
A lenne belőle!"
Szerzőjeként Tompa szerepel. Csak remélem, hogy nem az a Tompa. (Utánanéztem: Az a Tompa. De hát lehetnek neki is zsengéi...)
Alatta Két Kerepeczi című történeti beszély befejező része Literáty Jánostól. (Ugorjunk.)
Érdekesebbek - bár érdektelenek - a hírek. Egy közülük:
"(A legöregebb ember a föld hátán) bizonyos, Moskauban élő aszszony, ki már 168 éves és 122-ik évében ötödször ment férjhez, ez utóbbi tekintetben majdnem olly természettel bír, mint az öreg Magyarország."
S végül az akkori sajtóban még divatos szerkesztői értesítések:
"Csatáry egyik művét jövő alkalommal adjuk. - Az utazási vázlatot vettük, valamint Halotti virasztók czimű humoristicus czikket is. - A pécsi, körmendi és debreczeni leveleket jövő alkalommal. - Ismét több bérmen-tetlen levelet utasítottunk vissza. Alkalmasint rosz versek és báli leírásokkal voltak megtömve. Ingyen sem kell."
Az egyetlen politikai hír is hirdetés: "Kossuth Lajos arczképe kapható e lap szerkesztőhivatalában s Emich Gusztáv könyvárusnál az uriutcza szegletén, nagy formátumban, chinai papiron 1 ft. 20 krért kis alakban 40 p. krért."

Ezek is érdekelhetnek