Megállapodás

Megállapodás a Kormány nevében dr. Németh Imre földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, valamint a Gazdademonstrációt kezdeményező szervezetek képviselői között az agrártermelők helyzetének javítására.

Gazdálkodás2005. 03. 18. péntek2005. 03. 18.
Megállapodás

A Kormány nevében a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
(a továbbiakban miniszter),
valamint a Gazdademonstrációt kezdeményező szervezetek:
Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, képviseli: Jakab István, elnök;
AGRYA Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége, képviseli: Gémes László, alelnök;
Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége, képviseli: dr. Sárvári János, főtitkár;
Magyar Bérkilövő és Független Vadásztársaságok Országos Szövetsége, képviseli: dr. Kovács Árpád, elnök;
Magyar Kertészek Egyesülete, képviseli: Móczár Béla, elnök;
Magyar Termelői Értékesítő és Szolgáltató Szervezetek/Szövetkezetek HANGYA Együttműködése, képviseli: Szeremley Béla, elnök;
Mezőgazdasági Gazdasági Társaságok Szövetsége, képviseli: Nagy Sándor László, elnök;
Magyar Parasztszövetség, képviseli: dr. Widmann Mihály, elnök;
Magyar Erdőgazdák Szövetsége, képviseli: Telegdy Pál, elnök;
Magyar Kis- és Középbirtokosok Egyesülete képviseli: Németh Attila, elnök;
Biokultúra Egyesület, képviseli: Czeller Gábor, elnök
(a továbbiakban: demonstráló szervezetek),
- tiszteletben tartva a társadalmi konfliktusok békés megoldásának elvét,
- elfogadva Magyarország Európai Uniós tagságából, és a Közös Agrárpolitika végrehajtásából adódó szabályokat,
- a magyar agrárgazdaság és a magyar vidék jövőjéért kölcsönösen felelősséget vállalva,
az alábbiakban állapodtak meg:
{p}
1.
A miniszter vállalja, hogy a 2004-es területalapú támogatások (SAPS) valamint a kiegészítő nemzeti támogatások (top-up) kifizetése március 20-ig megtörténik mindazon kérelmek esetén, ahol nem merült fel vagy 2005. március 1-ig tisztázódott az eltérés. A megjelölt határidőig esedékes kifizetés mértéke a 87/2004. FVM rendelet (a továbbiakban FVM rendelet) 2. § e pontjának hatálya alá tartozó szántóföldi növények esetében a következők szerint alakul:
- SAPS 14395 Ft/ha,
- nemzeti kiegészítő támogatás: 7000 Ft/ha.
A FVM rendelet 24.§ (4) bekezdésének esetleges alkalmazására figyelemmel fennmaradó összeg kifizetése 2005. április 30-ig az előbbiekben említett kérelmek esetében megtörténik. A demonstráló szervezetek egyetértőleg veszik tudomásul, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban MVH) a SAPS és az azzal együtt folyósítható top-up támogatás esetében a 86/2004. FVM rendelet 12. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott eljárás után, amely a fizikai blokk túligénylésének megszüntetésére irányul, az értesítésre küldendő válaszokat bevárva, a kérelem alapján legkésőbb 2005. április 30-ig kifizetést teljesít akkor is, ha valamennyi, a kérelemmel érintett fizikai blokk vonatkozásában a túligénylés nem oldódott fel. A kifizetés azon összeg erejéig történik, amely a nem túligényelt fizikai blokkban lévő parcellák után járó támogatás összegéből a túligényelt fizikai blokkban lévő parcellákra alkalmazható legnagyobb mértékű jogkövetkezményre figyelemmel lehetséges összeg levonásával fennmarad.
2.
A miniszter vállalja, hogy
- a 2005-ös SAPS rendeletet 2005. március 31-ig kihirdeti,
- a kiegészítő nemzeti támogatásra (top-up) vonatkozó rendeletet 2005. március 31-ig kihirdeti,
- a SAPS támogatást a jogosult terület esetleges túllépésére vonatkozó szabályok figyelembevételével (80 százalékát) az MVH az adategyeztetésre fel nem hívott kérelmezők esetében 2005. december 31-ig kifizeti,
- a top-up támogatást a jogosult terület esetleges túllépésére vonatkozó szabályok figyelembevételével az MVH az adategyeztetésre fel nem hívott kérelmezők esetében 2006. február 15-ig kifizeti,
- a nemzeti támogatások egyes jogcímeire vonatkozó rendeletet 2005. március 31-ig kihirdeti,
- a kifizetéseket a Közösségi rendeletek és az államháztartás rendje által megszabott határidőre teljesítik.
A felek kölcsönösen érdekeltek a kifizetések mielőbbi jogszerű lebonyolításában, ennek előrehaladását figyelemmel kísérik.
{p}
3.
A miniszter vállalja, hogy a 2005. évi területalapú támogatási kérelem benyújtási határidejét követő 30 napon belül az MVH igazolást ad ki a kérelem befogadásáról, valamint az adategyeztetésre fel nem hívott kérelmezők regisztrációs számát az MVH folyamatosan, de legkésőbb 2005. november 30-ig megjelenteti a honlapján. A demonstráló szervezetek egyetértőleg veszik tudomásul, hogy az MVH a SAPS és az azzal együtt folyósítható top-up támogatás esetében azon eljárás után, amely a fizikai blokk túligénylésének megszüntetésére irányul, az értesítésre küldendő válaszokat bevárva, a kérelem alapján legkésőbb 2006. április 30-ig kifizetést teljesít akkor is, ha valamennyi, a kérelemmel érintett fizikai blokk vonatkozásában a túligénylés nem oldódott fel. A kifizetés azon összeg erejéig történik, amely a nem túligényelt fizikai blokkban lévő parcellák után járó támogatás összegéből a túligényelt fizikai blokkban lévő parcellákra alkalmazható legnagyobb mértékű jogkövetkezményre figyelemmel lehetséges összeg levonásával fennmarad.
4.
Az átcsoportosítás mértéke legfeljebb 10 milliárd forint lehet, ebből az agrár-környezetgazdálkodás jogcím terhére legfeljebb 2 milliárd forint átcsoportosítás történhet. A demonstráló szervezetek a fenti módosítással egyetértenek. Az átcsoportosítás folytán felszabaduló források felhasználása a 31. pontban részletezettek szerint történik.
5.
A miniszter vállalja, hogy a SAPARD támogatások kifizetését az eljárási szabályok életszerű alkalmazásával felgyorsítja. A miniszter vállalja, hogy a megállapodás aláírását követő két héten belül megvizsgálja az NVT agrár-környezetgazdálkodási jogcímének célprogramonkénti elbírálásának lehetőségét a gyorsítás érdekében. A felek egyetértenek abban, hogy az elbírálásnál a célprogramok közül a szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási és az ültetvényekre vonatkozó célprogram csoportok időbeli elsőbbségét indokolt biztosítani. A miniszter vállalja, hogy az NVT jogcímeire 2004-ben benyújtott kérelmek elbírálása 2005. május 31-ig megtörténik.
{p}
6.
A demonstrálók egyetértőleg vették tudomásul, hogy a miniszter a 2004. évben beadott agrár-környezetgazdálkodási kérelmek torlódását a 2004-es és a 2005-ös keret együttes felhasználásával rendezi olymódon, hogy az együttesen felhasználható keret 2004. évi és 2005. évi ütemre kerül megbontásra. A támogatási kérelmek elbírálása olymódon történik, hogy azok a 2004-es forráskeretek mértékéig 2004-es, az a fölöttiek 2005-ös támogatási kérelemként kerülnek elbírálásra.
7.
A NVT korai nyugdíjazás jogcím működéséhez szükséges törvénymódosítási javaslatot a miniszter a törvényalkotási program keretében előterjeszti, a vonatkozó rendeletet 2005. június 30-ig úgy hirdeti ki, hogy annak végrehajtása 2006. január 1. napjával megkezdődik. A miniszter a szükséges nemzeti társfinanszírozási forrásokat biztosítja. A földért életjáradékot program további folytatását a demonstráló szervezetek elfogadják.
8.
A miniszter vállalja, hogy 2005. április 15-ig az AVOP valamennyi intézkedésére vonatkozóan a pályázatok áttekintését követően, a valószínűsíthetően rendelkezésre álló források ismeretében, a mezőgazdasági beruházási intézkedés részeként, gabonatárolók építésére, illetve korszerűsítésére újabb pályázati lehetőséget nyit.
9.
A miniszter vállalja, hogy a félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakításához nyújtott támogatás jogcím vonatkozásában 2006. évtől az életképességi határérték 1 EUME-ben míg az AVOP vonatkozásában az életképességi határérték 4 EUME-ben kerül megállapításra.
{p}
10.
A felek megállapodnak, hogy az NVT agrár-környezetgazdálkodási jogcíménél művelési ágak szerint differenciált sávos degresszivitás kerül érvényesítésre. Ennek kidolgozására a felek a megállapodás aláírását követő öt munkanapon belül a reprezentatív érdekképviseletek bevonásával szakmai egyeztetést kezdeményeznek. Annak eredményei a 2005. évi NVT módosítási csomagban érvényesítésre kerülnek.
11.
A miniszter vállalja, hogy 2005. április 30-ig koncepcionális javaslatot dolgoz ki az agrár-környezetgazdálkodás jogcíménél, a gazdálkodási rendszerek támogatási összegeinek arányosítására és a támogatott kör bővítésére. E tárgyban valamennyi reprezentatív szakmai szervezettel és érdekképviselettel egyeztet. Az egyeztetések a demonstráció befejezését követően, egy héten belül megkezdődnek.
12.
A miniszter vállalja, hogy 2005. április 30-ig az NVT "Technikai segítségnyújtás" jogcímének terhére, tájékoztatási programok szervezésére pályázatot ír ki, melyre a pályázati feltételeknek megfelelő jogosultságokkal és felkészültséggel rendelkező szakmai és érdekképviseleti szervezetek is pályázhatnak.
13.
A miniszter vállalja, hogy a Termelői Csoportok (a továbbiakban TCS) elismerésére vonatkozó árbevételi korlátot módosítja, azt a kis volumenű termékeken kívül egységesen 300 millió forintban állapítja meg. A felek megállapodnak, hogy a 81/2004. FVM rendelet esetleges további módosítása tárgyában szakmai egyeztetés történik, a következő pontokban:
- a természetes személyektől származó árbevételi hányad legkisebb mértéke,
- a termelői csoportok társfinanszírozásban megvalósítható beruházási támogatása,
- a valós önszerveződés érvényesülése érdekében a gazdasági összeférhetetlenség követelményeinek érvényesítése,
- a TCS-k társulásának támogathatósága.
A felek megállapodnak, hogy a TCS-k elismerése tárgyában működő szakmai bizottság 9 főből áll, ebből 5 fő a minisztérium képviselője, 1-1 főt pedig a MAGOSZ, a HANGYA, a MOSZ és a Magyar Agrárkamara delegál.
{p}
14.
Tekintettel arra, hogy a demonstráló szervezetek évi 15 ezer ha első kivitelű erdőtelepítést  reálisan elérhető célnak tartanak, a miniszter vállalja, hogy az éves első kivitelű erdőtelepítés mértékének vonatkozásában valamennyi szakmai szervezettel és érdekképviselettel egyeztet. Az egyeztetések a demonstráció befejezését követően, egy héten belül megkezdődnek. Az NVT forráskereteinek felhasználása során valamely jogcímnél keletkező maradványok felhasználásánál a "Mezőgazdasági területek erdősítése", az "Agrár-környezetgazdálkodás" és a "Kedvezőtlen adottságú területek kompenzációs támogatása" intézkedési területek azonos arányú prioritásként veendők figyelembe. A minisztérium a 2007-2013. EU tervidőszakra vonatkozó vidékfejlesztési tervezési folyamatban e források lehető legnagyobb mértékének elérését célozza meg, és a tervkészítés folyamatában biztosítja az érdekképviseleti szervezetek számára az érdemi közreműködés lehetőségét.
15.
A társadalmi érdekegyeztetés és monitoring intézményrendszerének áttekintése az érdekképviseletek bevonásával legkésőbb 2005. április 1-ig megkezdődik, és legkésőbb 2005. június 1-ig közösen kidolgozásra kerül az érdekegyeztetés új rendszere, különös tekintettel a FÖVÉT valamint az NVT és AVOP Monitoring Bizottságok összetételére.
16.
A felek együttműködnek az AVOP-ban - a korszerűtlen ültetvények pótlására, a fajtaváltásra és új telepítésre - nyújtott 45 százalékos mértékű támogatási lehetőség kihasználásában.
{p}
17.
A miniszter vállalja, hogy a gabona intervencióra vonatkozó Európai Uniós jogszabályok szerint jár el. Vállalja továbbá, hogy a megfelelő minőségű raktárral nem rendelkező termelők részére 500 ezer tonna gabona intervenciós átvételét és elhelyezését biztosítja 2005. június 30-ig az alábbi ütemezéssel:
1. 2005. április 15-ig 100 ezer tonna.
2. 2005. április 30-ig további 100 ezer tonna.
3. 2005. június 30-ig további 300 ezer tonna.
A részhatáridők lejártát követően a felek megvizsgálják a vállalás teljesítését.
A demonstráló szervezetek egyetértőleg tudomásul veszik, hogy a miniszter az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főbiztosánál a 2004. évi terméssel kapcsolatban kialakult magyar gabonahelyzet megoldására intézkedések megtételét és Magyarország vonatkozásában az intervenciós időszak kezdő időpontjának minden év augusztus 1. napjára történő előrehozatalát kezdeményezte. A felek együttes erőfeszítéseket tesznek a kezdeményezések érvényesítésére.
18.
A felek egyetértenek, hogy a 40 milliárd forintos Agrárfejlesztési Hitelprogramban az alábbi prioritás érvényesítése indokolt a gabonatárolók építésénél:
1. Termelők, BÉSZ-ek.
2. Termelői Csoportok.
3. Integrátorok.
A felek folyamatosan figyelemmel kísérik és 2005. májusának első hetében közösen megvizsgálják az Agrárfejlesztési Hitelprogram előrehaladását.
{p}
19.
A miniszter vállalja, hogy az áruk szabad áramlása követelményének megtartásával, a magyar termelők által előállított termékek védelme érdekében a jelenleg hatályos jogszabályok szigorúbb alkalmazását biztosítja. Ezen intézkedés magába foglalja az országban forgalmazott élelmiszerek és élelmiszeripari alapanyagok fokozott minőségellenőrzését és az erre irányuló laboratóriumi vizsgálatok számának növelését. A miniszter fokozottan ügyel arra, hogy a vásárlók megtévesztésére irányuló imitátumok jelölése megfeleljen az előírásoknak, csak az uniós előírásoknak megfelelő áruk kerülhessenek/maradhassanak forgalomban, s ennek érdekében fokozottan alkalmazzák a termékek nyomon követését az ellenőrzések során. Úgy szervezi meg a hatósági intézményrendszert, hogy annak tevékenysége a köz számára átlátható és figyelemmel kísérhető legyen.
20.
A felek egyetértenek abban, hogy a borhamisítás elleni fellépéshez fontos érdek fűződik. A széleskörű egyeztetés keretei az Országgyűlésben adottak.
21.
A miniszter vállalja, hogy kezdeményezi az Európai Bizottságnál a 2005/2006. borászati évre a kötelező törkölylepárlás helyetti komposztálás lehetőségének további fenntartását.
{p}
22.
A miniszter vállalja, hogy a falugazdász hálózatban legkevesebb 650 falugazdász foglalkoztatását biztosítja. A miniszter vállalja, hogy tiszta- és átlátható munkamegosztást alakít ki a megyei FM hivatalok (beleértve a falugazdász hálózatot), az MVH (különös tekintettel a területi részlegeire), a megyei agrárkamarák és az egyéb szakhatósági intézmények között. A miniszter vállalja, hogy a munkamegosztás ismeretében a helyi gazdaszervezetek és érdekképviseletek bevonásával valamennyi megyében soron kívül áttekinti a falugazdász körzetek helyzetét és a megye területén - a meghatározott kereten belül - a szükséges létszámot, amelyet a résztvevők rögzítenek. Mindezek országos összegzése a reprezentatív érdekképviseletekkel történő egyeztetésen legkésőbb 2005. április 30-ig megtörténik.
23.
A demonstráló szervezetek egyetértőleg tudomásul veszik, hogy a REVIK által ellátott feladatok vonatkozásában az általános jogutódok az FM hivatalok, ahol a vidékfejlesztési feladatokra szervezeti egység jön létre.
24.
A miniszter garanciát vállal
- a MEPAR 2005. évi felújítására,
- a pályázatok és kérelmek befogadásának, elbírálásának és ellenőrzésének személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására,
- a falugazdászoknak kiosztott felhasználói jogosultságokon felül, a MEPAR-böngésző hozzáférhetőségére (legalább 800 újabb felhasználó számára) 2005. április 15-től kezdődően.
{p}
25.
A miniszter vállalja, hogy az ágazat területén a beérkezett pályázatokról, kérelmekről, intervenciós felajánlásokról, a feldolgozottság mértékéről, a teljesített kifizetésekről havonta a minisztérium és az MVH honlapján, valamint a Magyar Mezőgazdaság és a Kistermelők Lapja c. folyóiratokban a nyilvánosságot tájékoztatja.
26.
A miniszter garanciát vállal arra, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet a helyi birtokhasznosítási bizottságoknak rendszeres tájékoztatást ad a működéséről és a nemzeti földalapba tartozó vagyon hasznosításáról.
27.
A miniszter vállalja, hogy kormány-előterjesztést készít a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban Kormányrendelet) módosítására az alábbi tartalommal.
A rendelet 1. §-a (2) bekezdéssel egészül ki, amely az élethivatásszerű tevékenység végzés fogalmát a nettó árbevétel/bevétel illetve kereset 50  százalékot elérő mértékével határozza meg. A számítás módját a Kormányrendelet 3. számú melléklete tartalmazza. A 7.§ b) pontjának új szövege: "a családi gazdálkodó a családi gazdaság törlését követő 5 éven belül". A megalkotandó kormányrendelet záró rendelkezéseiben kerülnek elhelyezésre azok a rendelkezések, melyek a tevékenység folytatását rendezik családi gazdálkodóként, illetve egyéni vállalkozóként vagy őstermelőként. Az utóbbi két esetben a szabályozás kiterjed a mentesítésre a jogosulatlan támogatás jogkövetkezményei alól. A 2. számú melléklet nyilatkozatának 2. mondata törlésre kerül. Megalkotásra kerül a 3. számú melléklet, a nettó árbevétel/bevétel arányának számítására vonatkozóan.
{p}
28.
A felek megállapodnak, hogy a minisztérium a soron következő adótörvény módosítás előkészítéséhez igazodva a demonstráló szervezetekkel egyeztetett javaslatot terjeszt elő az ÁFA-kulcsokhoz igazodó kompenzációs felárak tárgyban.
29.
A miniszter vállalja, hogy a Hernád völgyében és Miskolc környékén 2004-ben bekövetkezett természeti károk enyhítése tárgyában korábban készített előterjesztését, 1,2 milliárd forint forrásigénnyel a megállapodás aláírását követően két héten belül ismételten elfogadásra beterjeszti a Kormányhoz.
30.
A demonstráló szervezetek vállalják, hogy a mezőgazdaság sajátosságaihoz igazodó hitel- és kamatpolitikára, a finanszírozás intézményrendszerének létesítésére vonatkozó szakmai koncepciójukat 2005. április 30-ig a minisztérium részére megküldik, ennek alapján a felek 2005. június 30-ig közös javaslatot dolgoznak ki.
31.
A miniszter vállalja, hogy az állattenyésztési ágazatok notifikált nemzeti támogatására vonatkozó rendeletet 2005. január 1-ig visszamenőlegesen az alábbiak szerint meghirdeti:
- sertés állatjóléti támogatására, 1800 forint/egyed,
- vágóbaromfi állatjóléti támogatására 9,50 forint/kg.
A fenti támogatások keretösszege a sertés vonatkozásában 6 milliárd forint, a baromfi vonatkozásában 4 milliárd forint, összesen 10 milliárd forint, amelynek forrása a költségvetés FVM fejezetében a Folyó kiadás és jövedelemtámogatás előirányzat 2006. évi növekménye. A támogatások a 2005. évben benyújtásra kerülő kérelmek alapján 2006. január 15. és 2006. február 15. között kerülnek kifizetésre. Előrehozott kifizetés technikai megoldásának rögzítésére a MAGOSZ koordinációjában az illetékes érdekképviseletekkel történő egyeztetés után kerülhet sor.
Az NVT 2004. évi forrásátcsoportosítása folytán felszabaduló összeg (10 milliárd forint) a mezőgazdaság 2005. évi notifikált nemzeti támogatásaira kerül felhasználásra. (például prevenciós gyógyszerek, hatósági állatorvosi díjak, húsvizsgálati díjak, agrár-marketing támogatás). A miniszter kezdeményezi az Európai Bizottságnál új nemzeti támogatás jóváhagyását állati eredetű hulladék ártalmatlanítására és a szalmonella mentesítés teljes baromfi ágazatra történő kiterjesztésére.
{p}
32.
A miniszter vállalja, hogy a 2003. évben súlyos fagykárt és aszálykárt szenvedett mezőgazdasági termelők kedvezményes hitelének futamidejének öt évvel történő meghosszabbítását lehetővé teszi úgy, hogy az átütemezésre kerülő összegekhez az állami kezességvállalás és kamattámogatás változatlan feltételek mellett igénybe vehetők legyenek. A miniszter a tárgyban 2005. május 31-ig kormányelőterjesztést készít, valamint módosítja a 84/2003 (VII. 22.) FVM rendeletet, melynek végrehajtása az Európai Bizottság jóváhagyása után történik meg.
33.
A miniszter vállalja, hogy 107/2004. (VI. 8.) FVM rendelet alapján nyújtott, 15 millió forintot meg nem haladó  kedvezményes kölcsön esetére a 2005. évi törlesztő-részlet átvállalására rendeletet alkot, melynek végrehajtása az Európai Bizottság jóváhagyása után történik meg.
34.
A miniszter a 2007-2013. évre vonatkozó Nemzeti Fejlesztési Tervben az alma termőtájakon az igényekhez igazodóan logisztikai központok létesítését társfinanszírozott forrásokból kívánja támogatni. A demonstráló szervezetek a miniszter törekvését egyetértőleg támogatják. A miniszter vállalja, hogy az EU jogszabályok adta keretek között, 2005. május 31-ig kezdeményezi, hogy az EU írjon ki pályázatot 10 ezer hektár korszerűtlen (alma- és egyéb) ültetvény felszámolására, és az ehhez szükséges társfinanszírozást biztosítja.
{p}
35.
A demonstráló szervezetek egyetértőleg veszik tudomásul, hogy a minisztérium előkészítette a földkiadó és földrendező bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 15. §-a alapján az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos földhivatali eljárás részletes szabályairól szóló Kormányrendelet tervezetét, és azt 2005. március 31-ig benyújtja a Kormányhoz a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény a feladat végrehajtására 1,2 milliárd Forint előirányzatot biztosít. Ha a társtulajdonos a költségek megelőlegezését vállalja, akkor a megosztás végrehajtása gyorsabb ütemben is történhet a földhivatali kapacitás függvényében.
36.
A miniszter vállalja, hogy az önjáró betakarító-, rakodógép és a nem szállításra használt erőgép, továbbá a nem szállításra használt vontatmányok forgalmi rendszámozására vonatkozó rendelkezések újraszabályozása 2005. május 31. napjáig megtörténik. Vállalja továbbá, hogy a rendeletalkotó olyan szabályozást vezet be, hogy ezek a járművek és vontatmányok úgy kapjanak azonosítási számot (pl. zöld rendszámot), forgalmi igazoló lapot, hogy a KRESZ általános szabályai szerint közlekedhessenek (használati idővel arányos biztosítással).
37.
A demonstráló szervezetek tudomásul veszik, hogy az Iskolatej programra a 2005. évi költségvetési törvény 1,9 milliárd Ft-ot irányoz elő.
38.
A Demonstráló szervezetek képviselői vállalják, hogy a megállapodás aláírását követően 36 órán belül hazatérnek, és a megállapodás hatálya alatt a megállapodásban foglalt célokért demonstrációt nem szerveznek.
A felek a megállapodásban foglaltak teljesülését negyedévente közösen megvizsgálják. Amennyiben a megállapodó felek valamelyike a megállapodásban foglalt kötelezettségét megszegi, akkor a másik fél jogosult a megállapodás azonnali hatályú felmondására.
Erre a megállapodásra egyebekben a hatályos magyar jogszabályok és az Európai Unió rendelkezései az irányadók. Mindkét fél vállalja, hogy a nyilvánosságot jelen megállapodás szövegének és szellemének megfelelően tájékoztatja.
39.
A megállapodó felek a fentiek elfogadásával a gazdademonstrációt befejezettnek tekintik.
Budapest, 2005. március 13.
A Magyar Köztársaság Kormánya nevében:
Dr. Németh Imre.
A demonstráló szervezetek képviseletében:
Jakab István, Gémes László, Dr. Sárvári János, Dr. Kovács Árpád, Móczár Béla,
Szeremley Béla, Nagy Sándor László, Dr.Widmann Mihály, Telegdy Pál, Németh Attila, Czeller Gábor.

Ezek is érdekelhetnek