Szíve minden indulattyával

"?a ki a Redemptio jeles ünnepén közös akarattal a kunok kapitányának választatott. A nevezett személy köteles ? szíve minden indulattyával a kun népet szolgálni" - olvasom egyebek mellett a Kunmadarason keltezett kapitányválasztó oklevélben. A nevezett személy, Barta László jól megtermett ember, az évszázadok során magyarrá lett kunok leszármazottja. Tavaly nyáron lett kapitány. Érkezésemkor Csikai János utcai háza előtt beszélget egyik szomszédjával.

Hazai életT. Dögei Imre2006. 01. 06. péntek2006. 01. 06.
Szíve minden indulattyával

- Életemben nem hallottam még Csikai János nevét - fedem fel számára eléggé el nem ítélhető tájékozatlanságomat kézfogásunk közben.
- Pedig ő volt a kunok Mózese, ahogyan mi emlegetjük - válaszolja -, aki 1711-ben Rakamaz környékéről visszavezette családi tűzhelyeihez a rácok által elűzött népét.
Barta László hagyományőrző és lovassport-egyesületet alapított, élénken érdeklődik szűkebb hazája, a Nagykunság múltja iránt. Nem véletlenül esett rá a soros nagykun kapitányt adó Kunmadaras önkormányzatának és civil szervezeteinek választása. Ő korunkban a kunok hatodik, a hajdani tradíciót ápoló kapitánya.
- Magam még a régi nagycsaládban nőttem fel - válaszol gyökereit firtató kérdésemre. - Nagyapám gyakran mesélt az ő nagyapjáról, aki a kunok ősi viseletében s befont hajjal járt-kelt még a XVIII. század elején. Sajnos a mai fiatalok keveset tudnak az elődökről. Ezért kezdeményeztem általános iskolai vetélkedősorozatot a tucatnyi nagykun településen. A téma természetesen a múltunk, a Nagykunság története és a kunok kultúrája. Sorra-rendre jelentkeznek felhívásomra.
Az anyai ágon redemptus felmenőket magáénak tudó kapitány gyakran látogat Erdélybe, leginkább testvérfalujukba, Backamadarasra. Előszobájukban ottjártamkor is tucatnyi csomag várta a következő "járatot".
- Meglehet, hogy a Temes és a Maros mentén is nyomot hagytak a Keletről érkező kunok. Értékes leletek bújhatnak meg arrafelé is a régmúltból - jegyzi meg mellékesen a részben gazdálkodásból élő Barta László, miközben portájának megtekintésére indulunk. Három ló, aprójószág, no és a gépek. Nem is olyan rég még húsz tehén, száz disznó volt a portán. Hírmondó sem maradt belőlük. A mondókához méltóan mérges pulykakakas támadásának kivédése viszont, mi tagadás, próbára teszi reflexeimet.
- Kínlódás ez a tizenöt hektáros gazdalét - nyújt egy cső kukoricát Villámnak, a szabadon kószáló sárgának -, de tavaszonként a föld illata minden keserűséget feledtet velem.
Egykor Madaras György kunkapitány szálláshelye volt a községszerte Kossuth-házként ismert műemlék épület. Állítólag Görgey Artúr tábornokhoz menet egyetlen éjszakát töltött itt 1849-ben a szabadságharc vezére, mégis megőrizte őt az emlékezet. Barta László fejében már kész az élő falumúzeum terve. A jurtától a félig földbe vájt kunyhón át sorakoznának az udvaron a korokra jellemző szálláshelyek. Helyet kapnának itt a régi magyar állatfajták is. Kapitányi vállalásainak ezt a stációját hallgatva talán megérzek valamit az emberből, s érteni vélem a névjegykártyájára rótt sorokat: "A múltat tiszteld a jelenben, és tartsd meg a jövőnek."
{p}
- Számomra kaotikus, kiismerhetetlen és érzelmek nélküli ez a mostani világ. Inkább visszafelé menekülök hát az időben - vélekedik, s villanásnyira feltámad benne az igából szabadulni akaró konok kun mentalitás. - Megvallom, közelebb áll a szívemhez a magyarság ősi hitéért küzdő Koppány vezér, mint a karddal és kereszttel, valamint külső segítséggel országot alapító István király.
A Kossuth-háztól csendben sétálunk vissza. Darab időbe telik, amíg Barta László kapitányi kötelezettségéről beszélni kezd.
- A nagykun kapitány jelképeit, közöttük "A Szabad Nagykunok Kerületének Czímerét", az oroszlános pecsétet még a nyáron vettem át. "Irigyellek benneteket az összetartásotokért!", mondtam akkoriban Jánoshidán, a jászok világtalálkozóján. A felemelő esemény megerősítette elhatározásomat: néhány éven belül mi, kis- és nagykunok szintén világtalálkozót szervezünk.

Kapitányok egykor és ma
A Jászkun Hármas Kerület (Jászság, Nagykunság, Kiskunság) első embere hajdan a nádor által kinevezett jászkun főkapitány volt. Az egyes kerületek élén választott kapitányok álltak, akik a közigazgatást és a jogszolgáltatást irányították. Egy-egy kapitány a maga kerületében teljhatalommal rendelkezett mindaddig, amíg viselkedése, intézkedései, emberi tartása és igazságérzete alapján élvezte a lakosság bizalmát. Korunkban nagy megtiszteltetés a soron lévő település önkormányzatának javaslatára egy esztendőre elnyerni a kapitányi címet. A rang tényleges hatalommal természetesen nem jár, inkább megjelenésükkel és közszerepléseikkel a hagyományok letéteményesei ők. Az első jászkapitányt Jászfényszarun választották 1998-ban, Ézsiás István személyében. A nagykunságiak két évvel később, 2000-ben Kisújszálláson helyezték először tisztségébe Horváth György nagykun kapitányt. A Kiskunságban 2005 májusában ébredtek: Kiskunfélegyházáról Ván Jenőt választották első újkori kiskun kapitányukká.

Nem tűrték a jobbágyságot
A kunok a mai Mongólia és Kína határvidékéről, a jászok pedig a Fekete- és a Kaspi-tenger közötti területről indultak, s a tatárjárás idején, a XIII. század elején a magyar főhatalmat elismerve telepedtek az országba. Katonai szolgálataikért részleges adómentességet és területi autonómiát kaptak. Legfontosabb kiváltságuk az önálló jogszolgáltatás, legfőbb bírájuk pedig a mindenkori nádor volt. Kiváltságos helyzetüket az 1700-as évek elején veszítették el, amikor I. Lipót a Jászkun Kerület tulajdonjogát ötszázezer rajnai forintért eladta a német lovagrendnek. Nem sokáig tűrték a jobbágyságot. Szervezkedésük eredményeként Mária Terézia 1745. május 6-án engedélyezte megváltakozásukat, önmegváltásukat, vagy ahogyan leggyakrabban említik: a jászkun redemptiót. Irtózatos erőfeszítések árán visszavásárolták földjeiket, mentesültek a földesúri függéstől, és szabadparaszti jogállást kaptak. A Jászkun Hármas Kerület önállósága a közigazgatás reformja nyomán, 1876-ban szűnt meg.

Ezek is érdekelhetnek