Okos tolószék

Kaleidoszkóp2009. 08. 28. péntek2009. 08. 28.
Okos tolószék

Egy ja­pán au­tó­gyár agyhullámokkal irá­nyít­ha­tó to­ló­szék fel­ta­lá­lá­sát je­len­tet­te be. A rend­szer 95 szá­za­lé­kos pon­tos­sá­gú, és ké­pes ar­ra, hogy al­kal­maz­kod­jon a fel­hasz­ná­ló sze­mé­lyé­hez, va­gyis gyor­san és ha­té­ko­nyan meg­ta­nul­ja az irá­nyí­tó pa­ran­csa­it. A gyor­sa­ság kulcs­kér­dés volt, s a ku­ta­tók a vi­lág leg­gyor­sabb agy­hul­lám-ana­li­zá­ló rend­sze­rét hoz­ták lét­re. A ko­ráb­bi „gon­do­lat­ol­va­só” rend­sze­rek­nek né­hány má­sod­perc­be telt az agy­hul­lá­mok ér­té­ke­lé­se, az új tech­no­ló­gi­á­nak elég 125 mil­li­sze­kun­dum (egy má­sod­perc 125 ez­red­ré­sze).

Ezek is érdekelhetnek