Becsöngetésre hangolva

Hamarosan kezdődik az iskola, így itt az ideje egy kis visszatekintésnek: hogyan tanultak elődeink a középkorban? Érdemes szintről szintre építkezve megnézni azt, hogy milyen volt akkor egy „általános iskola”, működött-e egyáltalán középfokú gimnázium, és mit lehetett tanulni az egyetemeken.

TörténelemMärle Tamás2023. 08. 31. csütörtök2023. 08. 31.

Kép: Pannonhalma, 1626 – a hagyomány szerint Imre herceg is itt tanult

-pannonhalma-1626-
Pannonhalma, 1626 – a hagyomány szerint Imre herceg is itt tanult
Forrás: varlexikon-hu

Hazánk első iskolája a Géza nagyfejedelem által alapított pannonhalmi bencés apátságban mű­ködött. Ahogyan a példa is mutatja, a középkorban az iskolákat az egyház üzemeltette. A hagyomány szerint Imre herceg is Pannonhalmán tanult. Az effajta alapfokú iskolákban latin nyelvű olvasást és igehirdetést, az egyházi éneklést és az egyházi szertartásokban való jártasságot tanították.

A későbbiekben a püspöki székhelyeken jöttek létre iskolák. Itt a komolyabb beosztásokhoz szükséges alaposabb latin nyelvtant, irodalmi, természettudományos és történelmi műveltséget sajátíthatták el a tanulók.
A falvak plébániáin is működtek iskolák, bár elég kevesen jártak ide, elsősorban azok, akik maguk is egyházi pályára kívántak lépni. Az első világi iskolákat a mezővárosokban hozták létre iskolamesterek, világi személyek.

A középkorban jöttek létre a legmagasabb tudást adó intézmények, az egyetemek, Európában az első 1088-ban, Bolognában. Az egyetemek függetlenek voltak, nem állt felettük sem a helyi világi, sem a helyi egyházi hatalom, közvetlenül a pápa alá tartoztak.

Ennélfogva természetes, hogy alapvetően az egyetem egy egyházi testület volt, bár egyre nagyobb számban tanítottak benne világiak. A hallgatók pedig számtalan nemzetből kerültek ki, és mind latinul beszéltek egymással.

-Buda-Hartmann-Schedel-nurnbergi-kronikajaban-1493
Buda látképe Hartmann Schedel nürnbergi 
krónikájában, 1493-ból. Fotó: MEK-OSZK

Egy középkori egyetem négy karból állt. Az artes, vagyis a szabad művészetek kara jelentette az egyetemi alapképzést. Amennyiben ezt elvégezte valaki, akkor további három kar közül választhatott: tanulhatott a jogi karon, ahol főleg kánonjogot oktattak, mehetett az orvosi vagy a teológiai karra is. Az egyes karok külön épületekben helyezkedtek el.

A középkorban nem választották szét az oktatás fokozatait, teljesen változó életkorban kezdték meg tanulmányaikat az egyetemisták. Volt olyan kollégium, ahová már nyolcévesen is be lehetett iratkozni.

Átlagosan 14–20 éves korukig tanulták ki a fiatalok a hét szabad művészetet (nyelvtan, szónoklattan, vitatan, mértan, számtan, csillagászat, zene). A második év végén a baccalaureatus fokozatot, az oktatási szakasz végén a doctori címet lehetett elnyerni. Ezután következhettek az orvosi vagy a jogi tanulmányok 20–25 éves kor között. A teológiai kar különösen hosszú tanulmányokat írt elő: további 8 évet, és a teológiai doktori címet csak egy 35 évnél idősebb férfi szerezhette meg.

A bolognai egyetem legfőbb vizsgája a doktorok kollégiuma előtt zajlott. A tanuló kapott két szöveget, amit otthon kommentárokkal kellett ellátnia, és abból másnap előadást kellett tartania általában a székesegyházban. Ezt követően a doktorok kérdései­re kellett még válaszolnia. Amennyiben sikeresen vizsgázott, akkor elnyerte a licentiát, de egy újabb nyilvános vizsga volt szükséges a doktori címhez és a tanításhoz. Ha ez is sikerült, hatalmas pompa keretében az ifjú doktor beszédet tartott a székesegyházban, majd a főesperes átnyújtott neki egy nyitott könyvet, egy aranygyűrűt és egy tanári sipkát.

Nagy-Lajos-kiraly-megalapitja-Pecsett-az-elso-magyar-egyetemet-
Nagy Lajos király megalapítja Pécsett az első magyar egyetemet (falfestmény). Fotó: pte.hu

MAGYAR EGYETEMSOROLÓ

 

Az első magyar egyetem 1367. szeptember 1-jén jött létre, V. Orbán pápa ekkor hagyta jóvá a Nagy Lajos király pécsi egyetem alapításáról szóló oklevelét. Az egyetem működéséről kevés dokumentum maradt fenn, csupán annyi tudható, hogy volt bölcseleti és jogi kara, de a teológiai kar felállítását a pápa nem engedélyezte, mert e kar működtetésének kiváltságát a bolognai egyetem élvezte. A pécsi univerzitás 20-25 évi fennállás után, 1390 körül szűnt meg, feltehetően azért, mert Lajos utódai idejében Pécs sokat veszített jelentősé­géből.

 

Az országot felvirágoztató Nagy Lajos uralkodása második felében Budán kezdett nagy palotaépítésbe, és az 1387-ben trónra lépő Luxemburgi Zsigmond már a gyorsan fejlődő Budát tette meg birodalma központjául. Zsigmond a pécsi kudarc után az egyetemalapításhoz is új helyet keresett, a palotájához közeli Óbudát kívánta megtenni a felsőoktatás központjának. Kérésére IX. Bonifác pápa 1395. október 6-án adta ki az Universitas Budensis első alapítólevelét.

 

Az ország második egyetemének megalapítása történelmi jelentőségű volt, mert Óbudán úgynevezett „studium generale” jött létre, ami a középkori értelmezés szerint teljes jogú egyetemet jelentett. Az egyetem négy klasszikus fakultással – teológia, kánon- és polgári jog, orvostudomány és szabad művészetek – működhetett, a nagy európai egyetemekkel azonos kiváltságokkal rendelkezett. Jelentőségét mutatja, hogy a középkori Európa legnagyobb diplomáciai eseményén, a nyugati egyházszakadás megszüntetésére 1414-ben összehívott konstanzi zsinaton népes küldöttséggel, hét delegátussal képviseltette magát. Az egyetem ezúttal sem bizonyult életképesnek, 1418 táján megszűnt. A mai főváros területén ezután három és fél évszázadig nem működött ilyen rangos oktatási intézmény, csak 1777-ben, az 1635-ben Pázmány Péter által alapított nagyszombati egyetem Budára helyezésével létesült itt újra egyetem.

 

Mátyás király hozta létre Zsigmond után a következő egyetemet 1465-ben, ám Pozsonyban. Az intézmény kancellárja és legfőbb szervezője Vitéz János lett, Mátyás egykori nevelője. Az Academia Istropolitanában a király hívására tanított Regiomontanus, a kopernikuszi világkép egyik előfutára, a lengyel Ilkusz Márton csillagász vagy az itáliai Johannes Gattus teológiaprofesszor is. Mátyás halálával együtt lényegében az egyetem is sírba szállt.

 

 

Ezek is érdekelhetnek