4,8 százalékkal nőtt a nettó átlagkereset

A nemzetgazdaságban – a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézmé­nyek­­­­­­nél és a meg­fi­gyelt nonprofit szer­ve­zeteknél – a bruttó átlag­ke­re­setek 3,4, a nettó átlagke­re­se­tek 4,8%-kal ha­ladták meg az egy évvel ko­rábbit – írta a KSH.

GazdanetO. Horváth György2013. 10. 18. péntek2013. 10. 18.

Kép: Szemétszedés az Ónodi vár mellett, köztisztaság Közmunkaprogram Ónodon, ahol nincs munkanélküliség. Közmunkás, segédmunkás, munka, dolgozó cigány, roma, kaláka, szerszám, gereblye, talicska, furik, csákány, lapát 2009.07.17. fotó: Németh András Péter, Fotó: Photographer: Andras Peter Nemeth

4,8 százalékkal nőtt a nettó átlagkereset
Szemétszedés az Ónodi vár mellett, köztisztaság Közmunkaprogram Ónodon, ahol nincs munkanélküliség. Közmunkás, segédmunkás, munka, dolgozó cigány, roma, kaláka, szerszám, gereblye, talicska, furik, csákány, lapát 2009.07.17. fotó: Németh András Péter
Fotó: Photographer: Andras Peter Nemeth

2013. január–augusztusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó keresete 227 900 fo­­rint volt. A vállal­ko­zá­sok­nál dolgozók átlagosan 238 900, míg a közszférában – a nem közfog­lal­kozta­tás ke­re­tében – foglalkozt­atottak 221 800 forintot ke­restek. A köz­fog­lalkoztatottak átlag­keresete 77 300 fo­­rint volt. Nem­zet­gaz­­dasági szinten a bruttó kerese­tek 3,4%-kal halad­ták meg a 2012. január–augusz­tusit. Az át­lag­kerese­tek a verseny­szférában 3,5%-kal nőttek. A költségvetés te­rü­letén a közfog­lal­­koztatás sú­ly­változásának hatását kiszűrve, átlagosan 4,5%-os volt a bruttó keresetek emel­ke­dése. A non­pro­fit szek­­tor­ban az alkalmazásban állók bruttó keresete 2,7%-kal, 207 200 forintra emelkedett. A brut­tó átlag­keresetek a pén­zü­gyi, biztosítási tevékenység gaz­da­sági ágban voltak a legmagasabbak (477 800 forint), ezt az in­for­­máció és kom­mu­ni­ká­ció (429 500 forint), valamint az ener­giaipar (villa­mos­energia-, gáz-, gőz­ellátás, lég­­kon­dici­onálás) követte (393 500 forint). A leg­keve­sebbet a szál­lás­hely-szol­gáltatás, ven­dég­látás (145 400 forint), a humán-egészségügyi, szociális ellátás (155 400 fo­rint), illetve a mező­gaz­daság, erdő­gaz­dálkodás, halászat (165 500 fo­rint) ágakban dol­gozók kerestek.

2013. január–augusztusban a költségvetési szférában dolgozók egy része átlagosan 10 300 fo­rint – az adó- és járulék­vál­to­zá­sok ellentételezését szolgáló, a keresetbe nem tartozó – kompenzációban részesült, míg a non­pro­fit szervezeteknél az erre jogosultak átlagosan 10 000 forint juttatást kaptak ezen a címen.

2013. január–augusztusban a rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) kereset át­la­go­san 3,2%-kal haladta meg az egy évvel ezelőttit.

Nemzetgazdasági szinten az átlagos – családi kedvezmény nélkül számított – nettó kereset 149 300 (ezen belül a fizikai foglalkozásúaké 103 500, a szellemi foglalkozásúaké 198 000) forint volt, 4,8%-kal magasabb az előző évi­nél. A versenyszférában a nettó keresetek 5,1, a közfoglalkoztatottak nélküli köz­szfé­rában 5,6, a non­profit szer­ve­zeteknél 3,8%-kal nőttek 2012 azonos időszakához képest. (A nettó keresetek számí­tá­sá­ról lásd a mód­szer­tani megjegyzéseket.)
A 240 400 forintos nemzetgazdasági szintű, átlagos havi munkajövedelem 3,4%-kal volt magasabb a 2012. január–augusztusinál. A munkajövedelmen belül az egyéb munkajövedelem aránya átlagosan 5,2% volt.

Ezek is érdekelhetnek